حریرسخن

نازک خیالی وشرح ادبیات دبیرستان

سوالات کنکور سراسری درس زبان وادبیّات فارسی پیش دانشگاهی
به نام خدای مهربان

سوالات کنکور سراسری درس زبان وادبیّات فارسی پیش دانشگاهی

ریاضی 89

1-     معنی واژه های « آژنگ، ایدر، هتاکی ، تارک » به ترتیب کدام است؟

            1- چین وشکن – اکنون – پرده دری – قلّه         2- شکنجه – این چنین – آبروریزی – اوج

             3- چین وشکن – اکنون – بی حرمتی – بالا          4- آرنــج- این جا – پرده پوشــی – قلّه

2- کدام گزینه از آثار منثور جامی است ؟

              1- سلامان وابسال – خردنامه ی اسکندری – نقدالنصوص – بهارستان

              2- اشــعه المعات – نگارستـــان – نفحات الانــس – نقــد النصوص

              3- نقـد النصوص- نفحات الانس- اشـــعه المعات- لوایـــح ولوامع

              4- نفحات الانــس- بهارستــان – سلسله الذهب – سلامان وابــسال

3- مفهوم « اگرمقبول بودبه رد خلق مردود نگرددواگرمردود بود ، به قبول خلق مقبول نگردد » با کدام بیت تناسب دارد؟

           1- عالِـــم آن کــس بود که بد نکنـد                    نه بگویدبه خـــلق وخـــود نکند

           2- هرسودَوَدآن کش زبرِخویش براند                    وآن را که بخواند به درِکس ندواند

          3- متـــاب ،ای پارســا،روی از گنهکار                   ببخشـــایندگی دروی نظــــر کن

          4- به عذر وتوبه توان رستن از عذاب خدای           ولیک می نتوان اززبانِ مردم رست

4- کدام بیت بیانگر فضای حکومتی ضحاک می باشد ؟

           1- زفکـــر تفرقه باز آی تا شــوی مجموع               به حکم آن که چو شد اهرمن، سروش آمد

          2- رندعالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟              کارملک است آن که تدبیــر وتامّل بایدش

          3- خلــوت دل نیست جای صحبت اضداد                دیـــو چــوبیــرون رود فرشتـــه در آید

         4-پری نهفته رخ ودیو در کرشمه ی حُسن                  بسوخت دیده زحیرت که این چه بوالعجبی ( تعجب آور) است  

5- مفهوم عبارت زیر در کدام بیت آمده است؟

« مردی آن است که آزاد باشی ازاین جهان وخودراغریب دانی ودرهررنگی که بنگری وهرمزه ای که بچشی ، دانی که به آن نمانی وجای دیگرروی، پس هیچ دل تنگ نباشی »

        1- ای     گـــرفتار       پای بـتند           عیـــال            دگــــر   آزادگی         مبند        خیــــال

        2- ســــرو  را  دانی چـــراآزاد می گویند خلق          زان که دامان تعلّق زین چمن برچیده است

       3- ریشه ی نخل کهن سال از جوان افزون ترست           بیشتــــر دلبستـــگی باشد به دنیـــا پیر را

      4- نجات غرقــه ی بحـــر تعلّق آســــان نیست             مگـــر زتختــــه ی تابوت بـــرکنار افتد

تجربی 89

1-     معنی واژه های « خوّاص ، لاابالی ، خَلَق ، تمسّک » ، به ترتیب کدام است؟

1) ژرف اندیشی – بی نهایت –جامه – تهیدستی           2- ویژگی – بی پروا – کهنه – چنگ زدن 

   3-زنبیل باف – بی پروا- کهنه – چنگ زدن             4- زنبیل باف – بی تردید – پیراهن – خودداری کردن

2-معنی واژه های «رؤیت ،سرگرانی ، صفدر،سواد» به ترتیب کدام است؟

         1- خیال-غرور-شجاع-سیاهی                 2- دیدن-ارزشمند- سپاه- حومه ی شهر

  3- دیدن –خودپرستی – دلیر- آبادی -     4- وهم – غرور – کسی که صف لشکررامی درد – علم ودانش

3- .........نویسنده ، متفکّروجامعه شناس معاصربود .تحصیلات عالی رادر فرانسه ودر رشته ی تاریخ وجامعه شناسی مذهبی به پایان برد. از جمله آثاراو می توان به ...........و...........اشاره کرد .

      1- علی شریعتی-مسؤلیّت شیعه بودن –هبوط

      2-عی شریعتی – فاطمه فاطمه است – حماسه ی کویر

      3- محمد ابراهیم باستانی پاریزی – حماسه ی کویر – خاتون هفت قلعه

      4- محمد ابراهیم باستانی پاریزی – مسؤلّت شیعه بودن – حماسه ی کویر

4- مؤلفان آثار« دری به خانه ی خورشید ، آوارآفتاب ، تئوری رنگ ها ، چهل ساعت محاکمه ، الحیاه » به ترتیب کدامند؟

            1- محمد رضا حکیمی – گوته –سهراب سپهری – عبدالله مستوفی – سلمان هراتی

           2- عبدالله مستوفی – سهراب سپهری – گوته – سلمان هراتی – محمدرضاحکیمی

           3- سلمان هراتی – گوته –سهراب سپهری – محمدرضاحکیمی – عبدالله مستوفی

           4- سلمان هراتی –سهراب سپهری –گوته- عبدالله مستوفی – محمد رضا حکیمی

5- عبارت « این غلام رافرمود تابه حدی صوت برگشاد، اشتران اندر صوت وی وشنیدن آن مشغول شدند وهیچ دهان به آب نکردند تاناگاه یک یک دررمیدند واندر بادیه بپراکندند» به همه ی ابیات به استثنای ........ قرابت معنایی دارد .

             1- شتـــر را چو  شور و  طرب در سر است                اگــــر آدمـــی را نباشد خـــر است

             2- اشتر به شعر عرب درحالت است وطرب                 گـــرذوق نیست تو را کــژطبع جانوری

            3- درکنـــج دماغــم مطلب جای نصیحت                کاین گوشه پراز زمزمه ی چنگ وربابست

           4- به صوت بلبل وقمــری اگرننوشی مــی               علاج کی کنمت آخر الدواء الکی [داغ کردن]

6- مفهوم منظومه ی « من نمازم را وقتی می خوانم / که اذانش را باد گفته باشد سرگلدسته ی سرو / من نمازم را پی تکبیره الاحرام ِ علف می خوانم » از کدام بیت دریافت نمی شود ؟

     1- بنفشه دررکوع آمدچــو سنبل درخشوع آمد           چونرگس چشمکش می زد که وقت اعتبار آمد

      2- به بلبل گفت گل بنگر به سوی سوسن اخضر              که گرچه صد زبان دارد صبور و   راز دار آمد 

   3- درختان بین که چون مستان همه گیجند وسرجنبان   صبا بــرخواند افسونی که گلشن بی قــرار آمد

         4- چنار آورد رودر رز که ای ساجد قیامی کن      جوابــش داد کین سجده  مرا بی اختیــار آمد

انسانی 89

1-معنی واژه های « رسومات ، ستیهندگی ، قدوم ، مُعَمَّر» به ترتیب کدام است؟

1-      راه ورسم –لجاجت- گام نهادن – عمران کردن

2-      آداب ورسوم-  ستیزندگی – وارد شدن – پیر

3-      تشریفات – لجاجت – باز آمدن – سال خورده

4-      شیوه وروش – مبارزه کردن – قدم گذاشتن –عمران کردن

2-عبارات« ادبیّات داستانی تحلیلی ، دست ما را می گیرد وبه یاری تخیّل ماراوامی دارد تابیشتر به درون جهان واقعی برویم .» به ترتیب چند تک واژ وچند واژه است؟

                 1) چهل – بیست وهفت                           2) چهل بیست وهشت

                  3) چهل ویک –بیست وهفت                    4) چهل ودو بیست وهفت

3- مجموعه آثار « قصص الانبیا، قصص الاعلما، سیره ی رسول الله» به ترتیب از چه کسانی است ؟

       1) سید جعفر شهیدی – تنکابنی – زریاب خویی 2) قاضی ابرقو – ابواسحاق نیشابوری – تنکابنی

 3) ابواسحاق نیشابوری – سیدجعفر شهیدی – قاضی ابرقو 4) ابواسحاق نیشابوری- تنکابنی- قاضی ابرقو

4- از عبارتِ« درکویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم واز آن است که ماوراء الطبیعه را- که همواره فلسفه از آن سخن می گوید ومذهب بدان می خواند – درکویر به چشم می توان دید » کدام مفهوم دریافت       نمی شود ؟ 

      1- مذهب ، مردم را دعوت می کند به این که ماوراء الطبیعه را باور کند .

      2- مهتاب کویر ، دیگر نه بارش وحی ، تابش الهام ، که نوری بدلی بود .

      3- باور داشتن یا نداشتن به ماوراء الطبیعه از مباحث مهم فلسفه است .

    4- تماشای آن باغ پر از گل های رنگین شعر وخیال وپر از قدس وچهره های پر ازماوراء درونم را پر از خدا می کرد 5- همه ی ابیات به استثنای بیت ......... پاسخ مثبت مردم به دعوت کاوه تحت عنوان بیت :

  « بپویید کاین مهتر آهرمن است               جهان آفرین را به دل دشمن است »

               1- چوکاوه برون آمد از پیش شاه                براو انجمن گشت بازار گاه

                2- سوی لشکر آفریدون شدند                      زنیرنگ ضحّاک بیرون شدند

              3- هم آن گه یکایک زدرگاه شاه                   برآمد خروشیدن دادخواه

             4- همی رفت پیش اندرون مرد گرد              سپاهی براو انجمن شد نه خرد

6- مفهوم عبارت « نقل است که درویشی درآن میان از او پرسید که « عشق» چیست؟ » « گفت: امروز بینی وفردا وپس فردا. آن روز بکشتندودیگرروزبسوختند وسوم روزش به بادبردادند ؛یعنی، عشق این است.»  با همه ی ابیات به جز بیت ....... تناسب دارد .

        1- عشق   را   بنیاد   بــــر   ناکامی است               هرکه رازین سرسرکشداز خامی است

       2- عشق از اوّل ســـرکش وخونــی بود                تا  گـــــریزد   هر که بیــــرونی بود

       3- عشق آن شعله است کوچون برفروخت               هرچه جز  معشوق  باقی  جمله  سوخت

      4- عشق معشوقان نهان است وستیر [مستور]         عشق  عاشق   باد  و   صد   طبل  و نفیر

7- مفهوم عبارت زیر در کدام بیت ذکر نشده است؟

    « اگرچه صحبت رابرخلوت ترجیح می داد ، باز عزلت از صحبت کسانی که در قید تعلّقات باقی مانده بودند ، بهتر می دید ومعاشرت با کسانی را که دیدار آن ها فراغت وی یا آسایش مریدان را برهم می زد ، خوش نداشت .»

             1- چو  مشک  از  ناف   عزلت   بو   گرفتم                  به  تنهایی  چو   عنقا   خو   گرفتم

            2- چو خلق این است وحال این ، تو نیابی                ز تنهایی  به ای   خواجه   حصاری

            3- چون    یار     موافق    نبود   تنها    بهتر                 تنها  به صد بار چو  با  نادان    همتا

            4- که   تنهایی  از مرگ   ناخوش تر است                  هر آن تن که تنها بود بی سر است

زبان 89

1-معنی واژه های« برک ، بیگاه، پای مردی ، توسنی » به ترتیب کدام است ؟

1- کرک،طولانی ، خواهشگری ، عصیان           2- پشم حیوانات ، زود ، میانجی گری ، نافرمانی

 3- نوعی پارچه از پشم شتر ، دیر،شفاعت، سرکشی   4- نوعی پارچه از پشم شتر ، دیر،دست یارحکومت، سرکشی

2- یکی از ویژگی های دوره ی سوم شعر نیمایی ، کدام است؟

             1- جدال برسر کهنه ونو ودرخشش نیما

             2- بارور شدن فضای شعر با مسائل اجتماعی

            3- شکوفایی شیوه ی نیما وپدید آمدن شعر سپید یا منثور

           4- گسترش شعر نو تغزّلی وزبان رمزگونه وادبیّات اجتماعی وحماسی

3- مفهوم کدام بیت با بیت زیر ، متفاوت است؟

                 « آن که شد هم بی خبر هم بی اثر                از   میان   جمله   او    دارد    خبر »

     1- تا خبــــر   دارم   از   او   بی خبر    از   خویشتنم         با    وجودش    زمن     آواز   نیایـد که منم

    2- دانــی     که     خبــــر       ز     عشق       دارد؟         آن    کـــز   همه     عالمش    خبــر  نیست

     - سعدی      از      بــارگاه       قـــربت      دوست          تا خبـــر   یافته     است      بی خبر   است

      4- ای عشق شوخ بوالعجب آورده جان را در طرب          آری درآهر نیمه شب برجان مست بی خبر

4- بیت « بگفتا گرنیابی سوی او راه            بگفت از دور شاید دید در ماه  » با همه ی ابیات به جز بیت ........ تناسب دارد.

            1- گرچه در چشم تو مقدار ندارم لیکن                 اینقدرهست که درویش سر کوی توام

        2- گر  برندارم  از سرزلف  تو دست  شوق                 عیبم مکن  که تازه به دولت رسیده ام

        3-  گــــر نشاید   به   دوست    ره   بردن                 شرط   یاری   است    د  رطلب   مردن 

         4- گر    دست    رسد که   آستینش گیرم                 ور    نه     بروم      بر   آستانش      میرم  

5- همه ی ابیات به استثنای بیت ...........صورت منظوم بخشی از عبارت زیر است .

    « این غلامی است که حادی است وصوتی خوش دارد . من این را به ضیاع خود فرستادم بااشتری چند تابرای ما غلّه آرد وی برفت ودوبار شتر برهر اشتری نهاد واندرراه حُدی می کرد واشتران می شتافتند تابه مدّتی قریب این جا آمدند چون بار از شتران فروگرفتند، اشتران همه یکان دوگان هلاک شدند.

           1-چو  در  سختی چنان   راهی     سپردند                 بهم   هــر   چارصد   آنجا   بمـــردند

           2- که تا آن اشتران بی خورد وبی خواب                 ز  پس کردند ده  منـــزل در آن تاب

           3- جوانمــــردا   شتر   را گرحدی است                 تو   را از حضرت حق صد     ندا   هست

          4- حدائی    زار    و    زنگیِّ    خوش آواز                  به   ره   در اشتران    را    داد     پـرواز

6- همه ی ابیات به جز بیت ...........باابیات زیر قرابت معنایی دارد .

                 « جهل وبی باکی شده فاش وحلال               دانش  و  آزادگی گشته حرام

                  واژگونه  کــرده     عالم    پوستین             رادمردان بندگان را گشته رام»

                 1- نهان      گشت     آیین      فرزانگان             پراکنده     شد     نام      دیوانگان

                 2- هنر  خـــوار   شد جادویی ارجمند             نهان      راستی      آشکارا    گزند

                 3- به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس            به دلش اندر آید زهر سو  هراس 

                 4- شده  بر  بدی  دست   دیوان   دراز            ز  نیکی  نبودی   سخن جز به راز     

7-مضمون عبارت « هر چه عاشق در رازداری بکوشد،بازنگاه دودیده اش ازسرّضمیر خبر می دهد » با کدام بیت تناسب بیشتری دارد؟

             1- تورا صبا ومراآب دیده شد غمّاز            وگرنه عاشق ومعشوق راز دارند

         2- گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق         غمّاز بود اشک وعیان کرد راز من

       3- اشک غمّاز من ار سرخ برآمد چه عجب؟           خجل ازکرده ی خود، پرده دری نیست که نیست

            4- مستوری وعاشقی بهم ناید راست                    گرپرده نخواهی که درد دیده بدوز

هنر 89

1-معنی واژه های « جلی ، موجز،قصور، مصباح » به ترتیب کدام است؟

             1- جلوه –ایجازدرسخن عیب –آینه                    2- آشکار –سخن رسا وکوتاه – نقص- چراغ

   3- روشن – اجازه داده شده – کاستی – چراغدان      4- آشکار – کوتاه شده – کاخ ها – باده ی صبحگاهی

  2- با توجه به عبارات « ضحاک خودرا به لشکریان بیشتری نیازمند می دید ناچار موبدان  وخردمندان را به مشورت خواند .مردم نیز از خودکامگی وجورپیشگی ضحاک به جان آمده بودند .درهر حال تصویر فردوسی از شهامت ومردانگی کاوه ، به شعر فارسی فروغی خاص بخشیده است .» همه ی جمله ها به استثنای جمله ی ........... صحیح است .

             1-جمله ی اول چهار جزئی گذرا به مفعول ومسند              

             2- جمله ی دوم سه جزئی گذرا به مفعول

             3- جمله ی سوم سه جزئی گذرا به متمم  

             4- جمله ی چهارم ، چهار جزئی گذرا به مفعول ومتمم

3- کدام گزینه صحیح است؟

    1- محمدبن منوّر کتاب « اسرارالتوحید » رادراحوال جدّخود ، ابوسعید ابوالخیر درسه جلد نوشته است.

           2- «کشف المحجوب» اثرجلابی هجویری غزنوی از جمله معتبر ترین وقدیم ترین کتاب های منظوم فارسی در تصوّف است .

      3- « تذکره الاولیا ء» یکی از چندین اثرمنثورعطار است که درآن شرح حال 72تن از عارفان آمده است.

       4- « عقل سرخ» اثرسهروردی دربرگیرنده ای قصه هایی درشرح مفاهیم عرفانی ، فلسفی ودینی بروجه نمادین است.

4- مفهوم بیت« عشق را خواهی که تا پایان بری            بس که بپسندید باید ناپسند » باهمه ی ابیات به جز بیت ..... یکسان است.

              1- آن الم را برکرم ها فضل داد                        وان جفارا از وفاها برگزید

             2- گرچه جان ازوی ندید الّا جفا                     از وفاها برامید او رمید

             3- خاراو از جمله گل ها دست برد                  قفل او دلکش تراست از صدکلید

             4- جور اواز دَوردولت گوی برد                     قندها اززهر قهرش بردمید

5- مفهوم کدام بیت باابیات دیگر متفاوت است ؟

          1- آرزوهای دوعالم دستگاه                      از کف خاکم غباری بیش نیست

         2- بسته اند از دوجهان چشم هوس چون یعقوب          تازپیراهن یوسف نظری یافته اند

         3- تاابد از دو جهان بی خبر افتد مدهوش               هرکه یک جرعه می از ساغر ما نوش کند چ

        4- هر چه دردنیا وعقبی راحت وآسایش است          گرتوبا ما خوش درآیی ماازآن آسوده ایم

6- بیت زیر بیانگر فرجام کار .............به دست ......... است .

                « به ارّش سراسر به دو نیم کرد                     جهان را از او پاک بی بیم کرد »

    1- فریدون –ضحاک         2- ضحاک –فریدون              3- ضحاک – کاوه            4- جمشید – ضحاک

7- ازمفهوم کدام بیت مرتبه ی فنای عرفانی استنباط می شود؟

              1- بقادوستان رافنا عاشقان را                       من آن عاشقم کز بقا می گریزم

             2- برلب بحر فنا منتظریم ای ساقی              فرصتی دان که زلب تا به دهان این همه نیست

             3- جهان فانی وباقی فدای شاهد وساقی             که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم

            4- مرا امید وصال تو زنده می دارد                      وگرنه هردمم از هجر توست بیم هلاک

ریاضی 88

   1- معنی واژه های« مهجور، مغلّظ، مُقری ، معمَّر، لهب، فاق » به ترتیب کدام است؟

              1- جداکننده –شتاب زده – فراخوانده شده – رفوگر – هزل – شکافِ نوک قلم

              2- جدامانده – سخت گیری – سیاهکاری – تعمیر کار – شعله ی آتش – برتری

              3- دورافتاده – استوار – خواننده – سال خورده – زبانه ی آتش – چاک زدن

             4- دور افتاده – مؤکّد-  معترف – مجرّب – بیهوده – بلندی

2- گروه بدلی در عبارت « آسمان کویر، این نخلستان خاموش وپر مهتاب، که مشت خونین وبی تاب قلبم رادر زیر باران های غیبی سکوتش می گیرم .» از چند واج تشکیل شده است؟

           1) 28                          2) 30                          3)  29                           4)  31

3- درعبارات « این اندوه وحشی وسیاهی پر بیم برسراپرده ی سوختگان هم حکومت داشت ؛ آن ها هم جز این که درآن سنگلاخ ها وخار ها ، کودکانِ ازدست رفته را جست وجو کنند یابرای اطفال از عطش سوخته ، قطره ی آبی بیابند، دیگررمقی نداشتند .» به ترتیب ، چند ترکیب وصفی وچند ترکیب اضافی وجود دارد؟

             1) هفت –دو                   2)  هشت – دو             3) هفت – سه                4) هشت – سه

4- رباعی زیر ، سروده ی کیست وغزل « دولت یار» سروده ی حافظ ، ناظر به سر آمدنِ حکومتِ کیست؟

                با    چرخ ستـــیزه کار    مستیز     و   بــرو               باگــــردش  دهر در   میاویز  و  بـرو      

                    یک کاسه ی زهر است که مرگش خوانند              خوش در کش وجرعه برجهان ریز وبرو

               1) حافظ – امیر پیر حسین                              2) حافظ – شیخ ابو اسحاق

              3) شیخ ابو اسحاق – امیر پیر حسین                  4) شیخ ابو اسحاق – شاه شجاع

5- کدام اثر « بازآفرینی حماسه » است و«آفرینش حماسه» محسوب نمی شود؟

        1) ادیسه                   2) انه اید             3) خاوران نامه               4) حمله ی حیدری

6- مفهوم کلی بیت زیر ، با کدام بیت تناسب ندارد؟

              « عشق را خواهی که تا پایان بری                 بس که بپسندید باید ناپسند »

             1) به دوستی که اگر زهر باشد از دستت            چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را

             2) فریاد من از دستِ غمت عیب نباشد               کاین درد نپندارم از آنِ منِ تنهاست

             3) سفر دراز نباشد به پای طالب دوست              که خار دشت محبت گل است وریحان است

            4) داروی مشتاق چیست زهر زدست نگار               مرهم عشّاق چیست زخم زبازوی دوست

7- بیت« آرزوهای دو عالم دستگاه              از کف خاکم غباری بیش نیست » .باکدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟

             1- بسته اند از دو جهان چشم هوس چون یعقوب                 تا زپیراهن یوسف نظری یافته اند

            2- تا ابد از دوجهان بی خبر افتد مدهوش                هر که یک جرعه می از ساغر ما نوش کند

            3- نقد دنیا به بهای لب ساقی دادیم                         تا کجا صرف شود مایه ی عقبایی ما

             4- هر چه در دنیا و عقبی راحت واسایش است       گر تو با ما خوش درآیی ما از آن آسوده ایم

8- مفهوم بیت « مازدریاییم ودریا می رویم                ما زبالاییم وبالا می رویم » باکدام بیت تناسب ندارد؟

              1- جزو جهان است شخص مردم روزی               باز شود جزو بی گمان بسوی کل

              2- به اصل باز شود فرع وهست نزد خرد    مراین حدیث مسلّم هم این مثل مضروب( زده شده)

              3- ماهی از دریا چودرصحرا فتد                          می تپد تا باز دردریا فتد

               4- سیری طلب مکن که کس اندر نشیب خاک         جز تشنه لب نیامد وجز ناشتا نشد

تجربی 88

1-     معنی واژه های« استنکاف، اندر افکندن ، تبتّل ، تهجّد ، تضرّع » به ترتیب ،کدام است؟

1)      امتناع کردن – واژگون کردن- دگرگون کردن – آگاهی – زاری کردن

2)      سرباززدن –داخل شدن – ازمردم بریدن – شب بیداری – خواری کردن

3)      از خود گذشتن – شکست دادن – از جهان بریدن- زیرکی – سخن چینی کردن

4)      مکروه دانستن – برآمدن – دررنج وبلا افتادن – شب زنده داری – فروتنی کردن

2-   گروه بدلی درعبارت « خیال، این پرنده ی نامرئی، آزادورها،درکویر جولان دارد .» از چند واج تشکیل شده است؟           1) 22                   2)  23                    3) 24                            4) 25

3- تعداد تکواژ های عبارت « تحمیدیّه در لغت به معنای حمد وستایش گفتن است ». با کدام عبارت یکسان است؟

                1- عرفان اسلامی مولود قرآن وپیامبر است.

                2-  درتاریخ تفکّر بشری ، سرچشمه های عرفانی یافت می شود.

                3- کلام عافان رنگ وجلوه ای دیگردارد وعشق به معبود است.

                4- درتحمیدیّه های زبان فارسی ، نوعی براعت استهلال دیده می شود.

4- با توضیحاتی که درباب مفهوم دقیق حماسه وشکل گیری وویژگی های آن داده شده است کدام عبارت نادرست به نظر می آید؟    

       1- اخباررستم ازآزادسروسیستانی ، نمونه ای ازشاهنامه های منثور است که جنبه ی ملّی دارد.

  2- درادب فارسی –جزشاهنامه- نمونه ای را که مصداق کامل حماسه باشد به دشواری می توان یافت .

     3- شاهنامه ، مصداق کامل حماسه محسوب می شود وبه طورکلی ازمایه های اسطوره ای وتاریخی خالی است.

    4- اصطلاح حماسه بیشتر برای شعر به کار گرفته می شود؛زیرادوعامل وزن وآهنگ ، تنها درشعر یافت می شوند.   

5- متن زیر باکدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

            « آن چه دراین نی آوازی پدیدمیآورد ، کشش انسان آگاه به سوی عالم معنا، به سوی پروردگار ، به سوی کلّ وحقیقت هستی است ودرحقیقت این نی عشق را پروردگار می نوازد وفریادمولانا هنگامی از نیِ وجودش برمی خیزد که جذبه ی حق براواثر می گذارد».

                1- یارازپرده هویداشد ویاران غافل                    یوسفی هست دریغا که خریداری نیست

           2- ذرّه ی خاکم ودرکوی توام جای خوش است                ترسم ای دوست که بادی ببردناگاهم

  3- شبنم از روشن دلی آیینه ی خورشیدشد                          ای کم از شبنم ، توهم آیینه راپرداز ده

           4-  بابال شوق ، ذرّه به خورشید می رسد                 پرواز دل به سوی خدا می برد مرا

6-بیت « خوش است عمردریغاکه جاودانی نیست                 پس اعتمادبراین پنج روزفانی نیست » باکدام بیت تناسب معنایی دارد؟

            1- آرزوهای دوعالم دستگاه              از کف خاکم غباری بیش نیست

            2- هرکه را با ماه رویی سرخوشست          دولتی دارد که پایانیش نیست

            3- ای شرر از همرهان غافل مباش               فرصت ما نیز باری بیش نیست

           4- جان ندارد هر جانانیش نیست                 تنگ عیش است آن که بستانیش نیست

7- عبارت« آن روز که من سرِچوب پاره سرخ کنم توجامه ی اهل صورت پوشی » باکدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟ 

            1- می دهد ظاهر هر کس خبراز باطن او                  رتبه ی پیرهن آری زقبا معلوم است

            2- توگرظاهر بگردانی روا نیست                        که کار او به دستار وقبا نیست

            3- ظاهر پرست کی به حقیقت رسد کلیم               کاو سرهمیشه درره دستار می دهد

            4- چشم ناقص گهران برزر وزیور باشد                    زینت ساده دلان پاکی گوهر باشد   

انسانی 88

1-     معنی کدام کلمه، نادرست است؟

استنکاف( سرباززدن)  - اورند( تخت) – بهل( بگذار) – پاژه ( پاشویه) – تبتّل( مردانگی) – تضرّع( فروتنی کردن )

تهجّد( شب بیداری) – چغز( قورباغه) – حصین ( محکم ) – حضیض ( پستی) – خوص( لیف خرما) – درزه( بسته)

    1- درزه                        2- تبتّل                         3- تضرّع                               4- حضیض

2-   کدام کتاب از جمله ی آثار ابوالمجد، مجدودبن آدم سنایی شاعر وعارف ایرانی قرن ششم هجری نیست؟

    1- مسالک المحسنین   2- طریق التحقیق         3- کارنامه ی بلخ            4- سیرالعباد الی المعاد

3- کدام اثر، ازجمله سروده های سلمان هراتی نیست؟

   1- مرگ رنگ  2- ازآسمان سبز      3- دری به خانه ی خورشید         4- از این ستاره تاآن ستاره

4- کدام دو بیت ، با یکدیگر تناسب مفهومی دارند؟

                الف) گوش آن کس نوشد اسرار جلال              کاو چو سوسن ده زبان افتاد ولال

                ب) گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله ی من          آن چه البتّه به جایی نرسد فریاد است

                ج) بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول            من گوش استماع ندارم لِمَن تقول

                 د)نباید سخن گفت ناساخته                      نشاید بریدن نینداخته

                 ه) تأمّل کنان درخطا وصواب                   بِهاز ژاژخایان حاضر جواب

                 و) کمال است درنفس انسان ، سخن              تو خود را به گفتار ناقص مکن

             1) ب  - ج              2) ج  -و                      3)  ه -  ب                      4) ب  -الف

5- به مضمون آیه ی« تُعِزُّمَن تَشاءوَتُذِلُّ مَن تَشاء» درکدام بیت اشاره نشده است؟

          1) کلاه سـعادت یکــــی برســــــــرش          گلـــــیم شقاوت یکــی دربــــرش

         2) ادیم ( سفره) زمین سفره ی عام اوست             براین خوان یغما چه دشمن چه دوست

        3) یکی را به سر بر نهد تاج بخت                             یکی را به خاک اندر آرد زتخت

         4) گلستان کند آتشی بر خلیل                                 گروهی برآتش برد زآب نیل

6- بیت « گویند روی سرخ تو، سعدی که زرد کرد          اکسیر عشق برمسم افتاد وزر شدم » باکدام بیت تناسب معنایی دارد؟

               1) در مصطبه ی عشق تنعّم نتوان کرد          چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی

              2) گویند سنگ لعل شود در مقام صبر            آری شود ولیک به خون جگر شود

          3- از کیمیای مهر تو زر گشت روی من                  آری به یُمن لطفِشما خاک زر شود

         4- ترک درویش مگیر ار نبود سیم وزرش        در غمت سیم شمار اشک ورخش رازر گیر منبع:سایت نگارستان ادب فارسی   

 

[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 17:9 ] [ فرشته جوادی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،